Personlig assistance

Personlig assistance er en ordning, der kompenserer den funktionsnedsættelse din medarbejder har som følge af et handicap. Det betyder at din ansatte uanset funktionsnedsættelse kan præstere på lige fod med alle din øvrige ansatte.

Ordningen indebærer, at en person med for eksempel nedsat syn, hørelse eller bevægelseshandicap kan kompenseres for sin funktionsnedsættelse med en personlig assistent, som assisterer med netop med de konkrete, praktiske arbejdsopgaver som funktionsnedsættelsen medfører.

Funktionsnedsættelser af psykisk, kognitiv eller psykosocial karakter kan ligeledes kompenseres via personlig assistance.

Der kan bevilges op til 20 timers assistance ved en 37 timers ansættelse. Personen, der yder assistancen, skal være ansat i virksomheden.

Hvem er omfattet?
Personer i job og selvstændigt erhvervsdrivende med varig nedsat funktionsevne.
Der gælder følgende forhold:

  • Personer med funktionsnedsættelse skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i jobbet.
  • Arbejdsopgaverne må ikke være uforenelige med personens funktionsnedsættelse.
  • Der kan ikke bevilges vikardækning eller almindelig medhjælp.

Hvordan søger man?
Ansøgningsskema findes på www.star.dk  eller fås ved henvendelse til jobcentret i den ansattes bopælskommune.
Vores handicapkonsulent vil efterfølgende aflægge virksomheden et besøg med henblik på en uddybende samtale.

Spørgsmål?
Få mere at vide ved at kontakte vores handicapkonsulenter Hanna Bach-Svendsen på tlf.: 73 76 76 95 og Anita Scherdetzki på tlf.: 73 76 75 64,

eller på mail: kompensationogerhverv@aabenraa.dk

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk