Fakta om jobcenteret

Jobcenterets vision: 
Vi vil skabe ét proaktivt, troværdigt, energisk og tilgængeligt Jobcenter i Aabenraa med fokus på virksomhedsdialog, markedsorientering, socialt ansvar og rummelighed. Blandt Danmarks bedste jobcentre, attraktivt for virksomheder, borgere, politikere, medarbejdere og andre interessenter.

Vores vigtigste værdier:

 • Vi er ét jobcenter
 • Vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger
 • Ledelsen er rollemodel for loyalitet i forhold til de til enhver tid trufne beslutninger
 • Vi viser respekt for hinanden både som mennesker og som kollegaer
 • Vi respekterer borgernes og virksomhedernes individuelle behov
 • Vi forfølger de opsatte mål og dokumenterer effekterne heraf

Politisk organisering:
Jobcenterets arbejdsområde hører ind under Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget har i alt 7 medlemmer bestående af:

 • Formand: Dorrit Knudsen (A)
 • Næstformand: Hans-Christian Gjerlevsen (D) 
 • Øvrige medlemmer: Egon Madsen (A), Kjeld Hansen (C), Claus Bruun Jørgensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Susanne Provstgaard (V)

Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver:

 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Dagpenge
 • Førtidspension
 • Ressourceforløb
 • Revalidering
 • Integrationspolitik, herunder danskundervisning for voksne
 • Andre sundhedsudgifter, personlige tillæg og boligstøtte
 • Gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.
 • Godkender vedtægtsændringer for institutioner mv.
 • Afgiver høringssvar inden for udvalgets område

Jobcenter Aabenraas opgaver
Jobcenteret er organisatorisk en del af forvaltningen Jobcenter og Borgerservice under stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen. Jobcenter og Borgerservice beskæftiger godt 180 medarbejdere, heraf er 140 medarbejdere tilknyttet jobcenteret. 

Forvaltningen er organisatorisk opdelt i et sekretariat og to afdelinger henholdsvis Jobcenter og Borgerservice. Jobcentret har ansvaret for og styringen af Aabenraa Kommunes beskæftigelsesindsats. Tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen sker i samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobcentret er én fælles indgang til det offentlige beskæftigelsessystem for alle borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune. Udgangspunktet er, at al betjening i relation til kommunens beskæftigelsesrettede indsats varetages i jobcentret. Det er ønsket om en målrettet og effektiv indsats med tre mål for øje:

 • At flest mulige af kommunens borgere i den erhvervsaktive alder er i arbejde
 • At borgere i den erhvervsaktive alder, som pt. ikke er i arbejde, understøttes i aktivt at kunne deltage i tilbud målrettet mod beskæftigelse eller efteruddannelse
 • At flest mulige af kommunens unge påbegynder og færdiggør en uddannelse

Virksomheder kan få hjælp til formidling og rekruttering af arbejdskraft. Ledige kan få hjælp og vejledning til jobsøgning og opkvalificering. Jobcentret videreformidler også uddannelsessøgende til rådgivning om valg af uddannelse. Jobcentrets søger at skabe det bedste match mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Jobcentrets beskæftigelsesrettede indsats er målrettet

 • job- og uddannelsessøgende
 • forsikrede ledige
 • kontanthjælpsmodtagere
 • ledighedsydelsesmodtagere
 • sygedagpengemodtagere og administration af ydelser i henhold til Lov om Sygedagpenge
 • personer i jobafklaringsforløb
 • flygtninge og indvandreres integration på arbejdsmarkedet
 • revalidender
 • personer i fleksjob
 • personer i jobrotationsforløb
 • personer i ressourceforløb

Endvidere kan private og offentlige virksomheder få hjælp og rådgivning omkring formidling af arbejdskraft inden for:

 • det ordinære arbejdsmarked
 • det rummelige arbejdsmarked
 • arbejdsfastholdelse

og ansættelse af personer i:

 • jobrotationsforløb
 • fleksjob
 • job med løntilskud
 • job med løntilskud for førtidspensionister

samt:

 • etablering af virksomhedspraktikker
 • voksenlærlingeaftaler
 • mentorordninger

Aabenraa Kommune ønsker at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for de unge, og at uddannelse har første prioritet, hver gang vi møder en ung. Derfor har kommunens ungeindsats til huse på jobcentret. Ungeindsatsen giver en koordineret rådgivning og sagsbehandling i forhold til unge i alderen 15-29 år samt en koordineret udvikling af tilbuddene inden for forskellige kommunale udvalg og forvaltninger. Tilknyttet er også Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, der har ansvaret for vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, og hvor mange opgaver løses gennem samarbejdet med skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Jobcenter Aabenraas organisering
Jobcenteret består af fem kontorer under jobcenterchef Henrik Kærgaard:

Job og virksomhed, der varetager opgaver omkring de forsikrede ledige, rekruttering og formidling, fordeling og massefyring, jobrotation, voksenlærlinge, virksomhedsservice, samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Nikolaj Stage Jensen er kontorleder.

Job og afklaring der varetager opgaver omkring kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt flygtninge og indvandre. Thomas Kjærgaard er kontorleder 

Job og helbred, der varetager opgaver omkring sygemeldte borgere, jobafklaringsforløb  og rehabiliteringsforløb. Helle Hockerup er kontorleder.

Job og ressourcer, der varetager opgaver omkring ressourceforløb og fleks- og skånejob. Kristian Jørgensen er kontorleder.

Ydelseskontor, der varetager opgaver omkring ydelse. Jette Nissen er kontorleder.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk