Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for 2. halvår 2022 viser følgende tendenser: 

Det forventes, at ledigheden vil stige svagt, så den ved årets udgang (2023) vil være på 640 fuldtidspersoner. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,4, hvilket i en historisk kontekst er lavt.

Virksomhederne i Aabenraa kommune har klaret sig godt de senere år, men barometeret viser for første gang, at andelen af virksomheder der forventer lavere omsætning, nu overgår  andelen som forventer højere omsætning:

 • Næsten hver tredje virksomheder forventer lavere omsætning. Under hver femte forventer større omsætning.
 • Andelen som forventer færre medarbejdere er stort set uændret i forhold til 1. halvår.
 • Antallet af arbejdspladser i kommunen i 2022 er stort set på niveau med 2021.

Andelen af virksomheder, der oplever udfordringer med rekruttering er fortsat højt:

 • Svag stigning i rekrutteringsudfordringer samlet set. Andelen som har besvaret, at de i meget høj grad havde
  udfordringer faldet, fra 29 % til 14 %, til gengæld er andelen som i høj grad havde udfordringer vokset.
 • Antallet af stillinger på jobnet.dk er faldende, men antal ledig pr. stilling er fortsat lav. Ved udgangen af året var der 0,6 fuldtidsledig pr. opslået stilling.

Virksomhederne ønsker at hjælpe personer med udfordringer ud over ledighed og andelen som har taget elever er også stigende:

 • Fortsat stor overvægt af virksomheder, som er klar til give ledige med udfordringer ud over ledighed en hjælpende hånd.
 • Næsten hver anden virksomhed tilkendegiver, at de har taget elever ind, hvilke er en lille stigning i forhold til samme periode året før.

Virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service på kerneydelserne:

 • På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,7 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. Det er på samme niveau som samme periode året før.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk telefoninterview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. 

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

 • Forventninger til fremtiden for virksomheden
 • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
 • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
 • Ansættelse af lærlinge
 • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
 • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for andet halvår 2022 har  virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for første halvår 2023 forventes at komme i september 2023.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk