Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for 1. halvår 2022 viser følgende tendenser: 

Forventning om fortsat lav ledighed, om end svagt stigende:
Den stigende inflation og krigen i Ukraine har endnu ikke sat sig i arbejdsmarkedet. Hvis det sker, er det forventningen, at der vil blive tale om en blød landing, hvor ledigheden i kommunen vil komme på niveau med ledigheden på landsplan. Det vil være de brancher i Aabenraa Kommune, der er særligt konjunkturfølsomme, dvs. bygge og anlæg, transport, lager og transport samt industri, der i første omgang vil blive ramt. En stigende ledighed vil samtidig betyde, at risikoen for en overophedning af arbejdsmarkedet er aftagende.

Virksomhederne i Aabenraa Kommune ser lidt mindre optimistisk på fremtiden:
Der er fortsat en overvægt blandt virksomheder, der forventer større omsætning de kommende seks måneder (32 %) i forhold til virksomheder, der forventer mindre omsætning (21 %). Der samlet set et fald i forventningerne er på 11 procent point.

Ledigheden fortsat på meget lavt niveau:
Ledigheden er forsat med at falde, og ved seneste måling var den på 2 %. Det forventes at ledigheden vil stige med ca. 0,5 procent point i løbet af andet halvår og således vil nå 2,5 % ultimo 2022.

Andelen af virksomheder, der oplever udfordringer med rekruttering er fortsat høj:
Svagt vigende rekrutteringsudfordringer, men mere end fire ud af 10 virksomheder/institutioner oplever fortsat udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.
I de første måneder af året, var der omkring 1,2 bruttoledig person pr. opslået stilling på jobnet.dk. I andet kvartal var dette faldet til 0,5 bruttoledig pr. stilling.

Virksomhederne ønsker at hjælpe personer med udfordringer ud over ledighed og men andelen som har taget elever er falder fortsat.
Fortsat stor overvægt af virksomheder, som er klar til give ledige med udfordringer ud over ledighed en hjælpende hånd.
For tredje måling i træk falder antallet af virksomheder, der forventer at ansætte elever således at det nu kun er 22 %. Det er et fald fra 2. halvår 21 på 5 procentpoint og 17 procentpoint i forhold til 1. halvår 21.

Virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service på kerneydelserne
På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,7 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. Det er på samme niveau som samme periode året før.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk telefoninterview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. 

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
  • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
  • Ansættelse af lærlinge
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
  • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for første halvår 2022 har 199 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for andet halvår 2022 forventes at komme i februar 2023.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk