Fastholdelse

Har du en medarbejder, bosiddende i Aabenraa kommune, der bliver syg eller er i risiko for ikke længere, at kunne klare sit nuværende arbejde er det Jobcenteret du skal have fat i.

Jobcenteret har myndighedsopgaven i forhold til dine sygemeldte medarbejdere. Derfor er vi også din samarbejdspartner omkring fastholdelse. Fastholdelse er ikke nogen svær opgave, det drejer sig kun om at finde den rigtige løsning. Jobcenteret kan tilbyde mange forskellige ordninger og muligheder for at kunne fastholde din medarbejder.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Hvad er der af fastholdelsesmuligheder?

 • Når medarbejderen er på vej til at blive syg kan du starte med at kontakte vores fastholdelsesteam, der kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

 • En §56 aftale er en aftale som arbejdsgiver kan aftale med en lønmodtager for at opnå ret til refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet. Jobcenteret skal godkende aftalen:

  • når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,
  • når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller
  • når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

  Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens opholdskommune.

  Aftalen kan indgås for to år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, med mindre der ved aftales udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

  Ordningen må ikke bruges som helt eller delvis planlagte ”fritimer/-dage” for, at lønmodtager kan varetage sit arbejde.

  Søg om §56 her

 • Er det varige funktionsnedsættelser er der er mulighed for hjælp til at anskaffe individuelt tilpassede hjælpemidler. Der er også mulighed for at få tilskud til løn til en personlig assistance.

 • Har din medarbejder varigt nedsatte funktionsevner og får tilkendt et fleksjob eller i yderste konsekvens, en førtidspension er der stadig mulighed for at fastholde medarbejderen i  Fleksjob eller i med løntilskud til førtidspensionister.

 • Ankestyrelsen har med principafgørelsen SM 89-17 forholdt sig konkret til muligheden for at søge om en aftale efter sygedagpengelovens § 56 i forbindelse med fertilitetsbehandling.

  Ifølge Ankestyrelsens  praksis kan ufrivillig barnløshed skyldes en langvarig eller kronisk lidelse, men barnløshed medfører ikke i sig selv væsentlig forøget sygdomsrisiko. Lønmodtagerens fravær til fertilitetsbehandling skyldes ikke uarbejdsdygtighed på grund af lidelsen, der har medført barnløshed. Lønmodtageren er i stedet fraværende fra arbejdet for at modtage fertilitetsbehandling.

  En aftale om fravær til fertilitetsbehandling skal vurderes efter betingelserne for at indgå en aftale på baggrund af behandling. Det vil sige, at en aftale efter sygedagpengelovens § 56 i forbindelse med fertilitetsbehandling kun kan godkendes hvis henvisningen til fertilitetsbehandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet. Afgørelsen kan læses på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.